Zakres działania Sekcji

Sekcja do Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych jest jednostką administracji ogólnouczelnianej UO której pracownicy są podporządkowani bezpośrednio Rektorowi.
Do zakresu działania Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych należą wszystkie sprawy związane z ochroną informacji niejawnych i realizacją zadań obronnych,.. Czytaj więcej…

Kontakt

Sekcja ds. Obronnych i Informacji Niejawnych
Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
pok. 114, 115
tel: +48 77 452 7099

Pracownicy >>> 

Ochrona informacji niejawnych

informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla RP albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne (także informacje w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania). /art. 1 ust. 1/… Czytaj więcej…

Obrona Cywilna

Obrona cywilna to system, mający na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych, klęsk żywiołowych lub katastrof, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Siłą obrony cywilnej… Czytaj więcej…

Sprawy Obronne

Art..4a ust. 1 pkt 4, art. 20 ust. 2 pkt 2 – ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 1524);Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218);… Czytaj więcej…

Sekcja ds. Obronnych i Informacji Niejawnych Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola