W ankiecie należy podawać informacje:
1)     aktualne w dniu jej wypełniania (dotyczy to np. paszportu, numerów telefonicznych i adresów),
2)     zgodnie z posiadaną przez siebie wiedzą – nie ma potrzeby ustalania np. aktualnych, szczegółowych danych dotyczących członków rodziny, z którymi nie utrzymuje się kontaktów; wystarczy odpowiednia adnotacja w punkcie ankiety odnoszącym się do tej osoby,
3)     należy wypełniać własnoręcznie (osobiście), pismem drukowanym (wersalikami). Dopuszcza się wypełnienie ankiety na komputerze – z zastrzeżeniem złożenia odręcznego podpisu. Osoby, które korzystają z tej możliwości, nie mogą zmieniać obowiązującego wzoru ankiety, np. poprzez usunięcie punktów czy podpunktów, których nie wypełniają;

W ankiecie bezpieczeństwa osobowego generalnie znajdują pytania z odpowiedziami  alternatywnymi. Do każdego pytania, zawierającego wariant odpowiedzi alternatywnej („TAK”/„NIE”), dołączono mini instrukcję, dotyczącą wypełniania konkretnych, kolejnych podpunktów ankiety w zależności od wybranej wcześniej odpowiedzi alternatywnej. Najczęściej konieczność wypełniania podpunktów wiąże się z zaznaczeniem odpowiedzi „TAK”, natomiast w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” podpunkty pozostawia się niewypełnione i należy przejść do kolejnego pytania „głównego” (wyjątek dotyczy pytania 5 w części VI ankiety, kiedy kolejne podpunkty – od 5.1. do 5.6. należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” w pytaniu głównym, które brzmi: „Czy swoje gospodarstwo domowe prowadzi Pani sama /Pan sam/?”).

Osoba wypełniająca ankietę może wpisać odpowiedź „NIE WIEM”, jeżeli nie jest w stanie udzielić wymaganych informacji, np. w punktach ankiety dotyczących członków jej rodziny (np. z powodu braku regularnych kontaktów z daną osobą). Wpisując odpowiedź „NIE WIEM” należy jednocześnie wskazać przyczynę braku możliwości udzielenia informacji.

W przypadku punktów dotyczących osoby wypełniającej ankietę i członków jej rodziny (np. pożyczek i kredytów czy innych zobowiązań finansowych; wysokości dochodów rocznych, posiadanych nieruchomości, przedsiębiorstw i udziałów, kontaktów z obywatelami innych państw), ewentualna odpowiedź „NIE WIEM” może odnosić się wyłącznie do członków rodziny osoby wypełniającej ankietę. Osoba sprawdzana powinna każdorazowo podać odpowiedź dotyczącą swojej osoby i tych członków rodziny, na temat których dysponuje informacjami oraz wskazać tych członków rodziny, na temat których nie jest w stanie udzielić dokładnych informacji.

W przypadku pytań dotyczących sytuacji finansowo-majątkowej należy podawać – w przypadku braku szczegółowych informacji – dane szacunkowe. W przypadku braku możliwości podania precyzyjnych informacji należy wpisywać dane szczątkowe lub ogólno-opisowe, np. wraz ze sformułowaniem „prawdopodobnie”.
Jeżeli osobie wypełniającej ankietę brakuje miejsca do wpisania odpowiedzi (np.
w przypadku posiadania większej liczby rodzeństwa lub dorosłych dzieci, albo większej liczby nieruchomości), należy każdorazowo sporządzić załącznik do ankiety. Taka informacja jest zawarta w każdym punkcie, w którym występuje konieczność podawania powtarzających się informacji tego samego typu.
Osoby chcące skorzystać z możliwości wypełnienia elektronicznej wersji ankiety bezpieczeństwa osobowego (dostępnej jako formularz w formacie MS Word), mogą poruszać się pomiędzy poszczególnymi rubrykami do wypełnienia za pomocą tabulatora albo kursorów („w prawo” lub „w dół” – przejście do następnej rubryki; „w lewo” lub „w górę” – powrót do poprzedniej rubryki). W przypadku konieczności wpisania odpowiedzi wykraczającej poza przeznaczoną do tego rubrykę, należy wpisać w niej jedynie odesłanie do załącznika (a załącznik ten sporządzić na osobnym arkuszu). W przypadku, gdy ewentualna odpowiedź tylko nieznacznie przekroczy rozmiary ramki, można zdjąć blokadę formularza i zmniejszyć rozmiar czcionki w tej ramce (standardowo jest to „Tahoma 14”) i/albo dodatkowo zaznaczyć funkcję „Dopasuj tekst” (Tabela/Właściwości tabeli/Komórka/Opcje/Dopasuj tekst). Operacja taka może być jednak zastosowana jedynie w przypadku stosunkowo niewielkiego „przekroczenia” rozmiaru tekstu, jaki ma być wpisany do danej ramki. W przypadku konieczności podania bardziej rozbudowanej odpowiedzi, wielokrotnie przekraczającej dostępne do tego miejsce, należy sporządzić dodatkowy załącznik (w przeciwnym wypadku może dojść do „rozformatowania się” ankiety).

Pkt 14 instrukcji do wypełniania ankiety, według którego„przy kolejnym postępowaniu sprawdzającym część III należy wypełnić wyłącznie z odniesieniem się do okresu, począwszy od daty wypełnienia poprzedniej ankiety do dnia wypełnienia następnej ankiety (jeżeli dane odnoszące się do wyżej wymienionych punktów nie uległy zmianie, należy przy nich pisać sformułowanie: „bez zmian”)”, dotyczy tylko osób, które są objęte kolejnym postępowaniem sprawdzającym prowadzonym na podstawie ustawy. Osoby, które wypełniały wcześniej ankietę według wzorów obowiązujących w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, powinny wypełnić tę część na nowo, ze względu na zmianę zakresu wymaganych informacji. W przypadku wpisania przez takie osoby odpowiedzi „BEZ ZMIAN”, niezbędne będzie przeprowadzenie rozmowy w celu uzyskania właściwej (tj. adekwatnej do treści pytania) odpowiedzi na dane pytanie zawarte w cz. III ankiety.

CO MA ZROBIĆ OSOBA SPRAWDZANA PO WYPEŁNIENIU ANKIETY?

W przeciwieństwie do dotychczas obowiązujących przepisów, ankietę bezpieczeństwa osobowego podpisuje wyłącznie osoba ją wypełniająca (wcześniej podpisywał także pełnomocnik ochrony oraz kierownik jednostki organizacyjnej). Zgodnie z instrukcją (pkt 15), „osoby objęte poszerzonym postępowaniem sprawdzającym mogą włożyć ankietę do koperty i zakleić”. Może to oczywiście powodować pewne problemy praktyczne związane z realizacją postępowań sprawdzających (brak „kontroli poprawności” wypełnienia ankiety przez pełnomocnika ochrony może wydłużyć procedurę realizowaną przez ABW), czego może pozwolić uniknąć uważne zapoznanie się z niniejszymi wskazówkami.

Osoba, wobec której ma być przeprowadzone postępowanie sprawdzające przez ABW, powinna włożyć wypełnioną i podpisaną ankietę do koperty, a zaklejoną kopertę przekazać pełnomocnikowi ochrony w jednostce organizacyjnej (koperta powinna zostać opisana, najlepiej jako „ankieta bezpieczeństwa osobowego Imię Nazwisko”), który przygotuje ankietę do wysłania do ABW wraz z wnioskiem kierownika jednostki organizacyjnej o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego.

Osoby, które same wnioskują do ABW o przeprowadzenie wobec nich postępowania sprawdzającego (w trybie art. 54 ust. 3, w związku z art. 56 ustawy o ochronie informacji niejawnych, czyli przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo i osobiście), wypełnioną i podpisaną ankietę wkładają wraz z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania do jednej koperty.

Osoby, które mają być objęte zwykłym postępowaniem sprawdzającym, przekazują pełnomocnikowi ochrony wypełnioną przez siebie ankietę, którą pełnomocnik, dołącza do otrzymanego wcześniej od kierownika jednostki organizacyjnej pisemnego polecenia przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego rozpoczynając tworzenie tym samym akt postępowania.