Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych jest jednostką administracji ogólnouczelnianej UO której pracownicy są podporządkowani bezpośrednio Rektorowi. Do zakresu działania Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych należą wszystkie sprawy związane z ochroną informacji niejawnych
i realizacją zadań obronnych, w szczególności:

 • działalność planistyczna w zakresie realizacji zadań obronnych, i powszechnej samoobrony;
 • przygotowanie zarządzeń i wytycznych dotyczących realizowanych zadań;
 • organizowanie i koordynowanie działań zmierzających do przygotowania jednostek organizacyjnych Uczelni do realizacji zadań obronnych, ochrony ludności
  i powszechnej samoobrony;
 • organizowanie przedsięwzięć dotyczących stanów gotowości obronnej Uczelni;
 • organizowanie działalności systemu kierowania Uczelnią w warunkach zagrożenia;
 • prowadzenie ewidencji pracowników podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony RP;
 • organizowanie szkoleń i treningów z uwzględnieniem zadań wykonywanych w okresie zagrożenia i w czasie wojny;
 • kontrolowanie realizacji zadań w zakresie obronności, ochrony ludności i powszechnej samoobrony;
 • prowadzenie działalności sprawozdawczo-informacyjnej;
 • organizowanie i koordynowanie przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.

W zakresie działalności obronnej, ochrony ludności i powszechnej samoobrony Sekcja współpracuje z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Opola, instytucjami administracji wojskowej, Państwową Strażą Pożarną, Policją oraz innymi instytucjami na terenie m. Opola.