Realizacją zamierzeń dotyczących wykonywania zadań obronnych oraz Obrony Cywilnej, koordynują pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach podlegających bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego. Zadania związane z ochroną informacji niejawnych realizują funkcyjni Pionu Ochrony Informacji Niejawnych.

Do zadań realizowanych przez ww. osoby, należy w szczególności:

 • opracowywanie i aktualizowanie „Planu operacyjnego funkcjonowania Uczelni w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny ” oraz dokumentów pomocniczych z nim związanych;
 • opracowywanie i aktualizowanie „Planu obrony cywilnej” oraz realizowanie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola;
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola w czasie zagrożeń klęskami żywiołowymi;
 • gospodarowanie sprzętem przeznaczonym do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;
 • organizowanie i współdziałanie w przeprowadzaniu szkolenia obronnego oraz szkolenia z ochrony informacji niejawnych;
 • szkolenie pracowników Uczelni w zakresie powszechnej samoobrony;
 • prowadzenie kancelarii informacji niejawnych;
 • gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej spraw obronnych i obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych;
 • ewidencjonowanie, przekazywanie i ochrona informacji niejawnych.

realizowanych poprzez:

 • działalność planistyczna w zakresie realizacji zadań obronnych, i powszechnej samoobrony;
 • przygotowanie zarządzeń i wytycznych dotyczących realizowanych zadań;
 • organizowanie i koordynowanie działań zmierzających do przygotowania jednostek organizacyjnych Uczelni do realizacji zadań obronnych, ochrony ludności i powszechnej samoobrony;
 • organizowanie przedsięwzięć dotyczących stanów gotowości obronnej Uczelni;
 • organizowanie działalności systemu kierowania Uczelnią w warunkach zagrożenia;
 • prowadzenie ewidencji pracowników podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony RP;
 • organizowanie szkoleń i treningów z uwzględnieniem zadań wykonywanych w okresie zagrożenia i w czasie wojny;
 • kontrolowanie realizacji zadań w zakresie obronności, ochrony ludności i powszechnej samoobrony;
 • prowadzenie działalności sprawozdawczo-informacyjnej;
 • organizowanie i koordynowanie przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.

 

W zakresie działalności obronnej, ochrony ludności i powszechnej samoobrony, pracownicy na samodzielnych stanowiskach współpracują z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Opola, instytucjami administracji wojskowej, Państwową Strażą Pożarną, Policją oraz innymi instytucjami na terenie m. Opola.